Class Volunteers

Class President .........................................Anne B. Ellis '78
Class President .........................................Jean M. Mihelcic '78
Annual Fund Class Chair .........................Dinah Thiers Farrington '78
Class Editor..............................................Wendy Warren Keebler '78
Reunion Manager.....................................M. Carol Gyzander '78
Webmistress.............................................Wendy Warren Keebler '78